Kijk eens vooruit

Opschaling

Het doel van deze innovatie is om een toekomstperspectief te verkennen voor de positie van Nederlandse gepensioneerden/ouderen, die voor een langere tijd buiten Nederland kunnen en willen gaan wonen.

Deze Verkenning formuleert een voorstel voor een stimuleringsprogramma daartoe vanuit ge Nederlandse overheid en vanuit andere Nederlandse belanghebbende maatschappelijke partijen.

Wij formuleren een projectvoorstel voor een haalbaarheidsstudie. Op een aantal punten is grondig onderzoek nodig naar de werkhypothesen zoals die in deze Verkenning worden geformuleerd. Voor zo’n onderzoek is financiering en inbedding noodzakelijk. De haalbaarheidsstudie bestaat uit

• een literatuuronderzoek en meerdere veldonderzoeken;
• een inventarisatie van de betrokken beleidsterreinen, de daarmee verbonden
belanghebbenden en potentiële partners;
• inventarisaties van de weg te nemen formele drempels, juridische en financiële implicaties;
• een marktverkenning.

Naar onze mening zijn er veel directe en bijkomende voordelen aan ons toekomstperspectief verbonden. Dat betreft zowel voordelen voor de oudere zelf, maar ook voor de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenleving.

Uitgangspunten in deze Verkenning zijn de concepten “empowerment” en “levensloopregie”, in die zin dat individuen de planning en de activiteiten die nodig zijn voor het vervullen hun wensen in de verschillende fasen van hun leven voor zover mogelijk zelf in eigen beheer nemen. Woonkeuzes in de derde en vierde levensfase spelen daarbij een belangrijke rol.

Discussies in Nederland staan al enige tijd in de sleutel van “langer thuis blijven wonen” voor ouderen. Met een blikveld tot aan de landsgrens. Dit is een soort mantra geworden.

Naar onze mening bieden de sleutels “zelfstandig (blijven) wonen” en “levensloopbestendig (gaan) wonen” een beter perspectief. Wij beperken ons expliciet niet tot de landsgrens. Wat dat allemaal concreet betekent willen wij wij in deze Verkenning in detail uitwerken.

Overige
Regio Niet uit Nederland of Vlaanderen