dyslexiedossier.nl

Opschaling

Dyslexiedossier.nl is een webapplicatie waarin het hele proces, door alle betrokkenen, digitaal kan worden doorlopen. Ouders, school, hoofdbehandelaars (van SWV de Eem), poortwachter en zorgaanbieders hebben allemaal een eigen dashboard. Binnen de tool kan AVG-proof informatie en mail uitgewisseld worden.

Dyslexiedossier.nl is ontwikkeld samen met en vanuit de gebruikers: de orthopedagogen, intern begeleiders, zorgaanbieders en de ouders van het kind. Het maakt een momenteel arbeidsintensief en complex proces voor hen inzichtelijk en begrijpelijk.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Medisch technologische innovaties
Wearable
Regio Utrecht