AlloMedics

Concept

AlloMedics is een online beeldbelplatform waar anderstalige patienten in gesprek kunnen met een huisarts in hun eigen taal. Inmiddels beschikt AlloMedics over huisartsen in ruim 45 verschillende talen en zijn zowel patiënten als verwijzende huisartsen enthousiast. AlloMedics wordt vergoed vanuit de basiszorg.

De zorg die AlloMedics levert, komt, in het kort, op het volgende neer. De kern is ondersteuning van de eigen huisarts bij de verheldering van de zorgproblematieken door een huisarts van AlloMedics. De huisarts van AlloMedics kan de patiënt benaderen in de eigen taal en heeft kennis van, en aandacht voor, diens culturele context en achtergrond. Het gaat om anderstalige patiënten, meestal met enige afstand tot de Nederlandse taal en cultuur. De huisarts verwijst de patient naar AlloMedics als hij vastloopt bij het vaststellen van de zorgvraag en/of problematieken. Vaak gaat het om situaties waarin er al sprake is geweest van frequent bezoek aan de huisarts en verwijzingen naar de tweede lijn. Dit heeft niet tot oplossing van de zorgvraag geleid.

De huisarts vraagt een huisarts van AlloMedics om een anamnese waarbij deze gebruik maakt van het bestaande dossier inclusief de verrichte diagnostiek. In de consulten met de patient kunnen zij een toelichting geven op het zorgproces tot dan toe en extra voorlichting geven over de verschillende onderdelen. In deze dialoog komen vaak elementen naar voren die in het eerdere zorgproces onbesproken of onbemerkt zijn gebleven. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken die in de cultuur van de betrokkene gevoelig liggen. Ook kan het zijn dat er misverstanden zijn ontstaan door de taalbarrière. AlloMedics geeft op basis van de vergaarde informatie in de consulten een zorgadvies. Dit zorgadvies wordt gegeven overeenkomstig de bestaande NHG-richtlijnen. De inzet bestaat uit consult(en) van ieder 30 minuten.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Zuid-Holland
Abeba Mulugheta