Ideeën Fast Track initiatief eHealth

Welke ondersteuning hebben MKB-ers nodig voor snelle opschaling van hun (low tech) E Health product? Voor de uitwerking van het FastTrack initiatief e-Health, door Start up Delta, ministerie van EZ en VWS, zijn wij op zoek naar input. Welke concrete ondersteuning zou vanuit MKB'ers nodig en gewenst zijn om snel(ler) te kunnen opschalen? Hiermee willen we eraan bijdragen dat de meest impactvolle zorginnovaties op het gebied van low tech eHealth breed en snel toepast kunnen worden door patiënten en professionals.

Nieuwsbericht Fast Track initiatief:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/07/schippers-20-mil…
Meer informatie via: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/fast-track-e-health/

Antwoorden

Joop Storck - 14 juli 2016 om 13:39

Geachte heer of mevrouw,

Om mijn innovatief Zorgmotica concept verder te kunnen gaan uitwerken via een Fase-1 en Fase-2 traject heeft deze ondernemer hiervoor kapitaal nodig. Fase-1 (Euro 200k) om een showroom en een Domotica Service Provider (DSP) meldkamer omgeving in te kunnen richten. Fase-2 (Euro 475k) traject indien men voldoende Stakeholders heeft. De meeste instanties zoals bijvoorbeeld MKB Fonds Drenthe vraagt hiervoor om een "Launching Customer" verklaring ofwel een geïnteresseerde klant verklaring. Zover is het helaas nog niet. Er zal immers eerst een weg aangelegd moeten gaan worden, om vervolgens B2C en/of B2B Stakeholders richting een showroom demonstratie omgeving te kunnen krijgen! Hierover verneemt ondergetekende dan ook gaarne een reactie.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Dhr. Joop Storck

Henning Wenker - 14 juli 2016 om 13:57

Het initiatief gaat pas in oktober van start, dus nu kunnen we geen inhoudelijk antwoord geven. Dit topic is om ondersteuningsbehoeftes is kaart te brengen, zodat het initiatief zo ingericht kan worden dat het deze behoeftes vervuld.

Ik vat uw behoefte samen in 'toegang tot financiering'.

Mark Schuuring - 14 juli 2016 om 15:35

Goedendag,

Complimenten voor de aanpak om via deze weg te inventariseren welke behoefte nodig is voor voor het Fast Track initiatief. Toegang tot financiering lijkt mij ook het belangrijkste punt.

Gr

Wilco Schuttelaar - 30 juli 2016 om 16:11

Dag Mark, dank voor je antwoord.
Toegang tot financiering is een veelgehoorde wens. De vraag is of het dan gaat om structurele financiering (vergoeding of bekostiging na implementatie) of eenmalige financiering (investering, subsidies, etc.) voor de ontwikkeling.
Ik vroeg me af, wat volgens jou (of anderen op dit forum), de meeste problemen oplevert.

Overigens veel nuttige info over dit onderwerp op www.ehealthfinanciering.nl

Hans Hagoort - 14 juli 2016 om 16:17

Investeer in een implementatie handleiding voor eHealth toepassingen!
Door de verdere ontwikkeling van slimme technologie zullen gegevens vanuit een groeiend aantal bronnen komen. Gegevens worden opgebouwd vanuit huis door de persoon zelf, de huisarts, de apotheek, het ziekenhuis en andere gespecialiseerde medische centra. Daar is dus uitwisseling tussen de verschillende “medische” bronnen essentieel. De verwachting is dat door de verdere opkomst van eHealth de uitwisseling van gegevens worden gestimuleerd en verder zal toenemen en dat is ook mijn overtuiging. Immers de techniek is er. Compatibiliteit en veiligheid zijn hier echter de sleutelbegrippen waar het slot de wereldstandaarden dienen te zijn.
Nu er in Nederland is besloten om de patiënt meer regie te geven over zijn “eigen” medische gegevens, zal uitwisseling tussen de verschillende systemen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van de individuele patiënt essentieel zijn.
Om jet MKB duidelijkheid te geven in de technische randvoorwaarden is er behoefte aan een implementatie handleiding zodat investeringen in eHealth duurzaam en schaalbaar zullen worden.
Ik denk hier graag in mee!

VWS Programma Innovatie en Zorgvernieuwing - 18 juli 2016 om 12:09

Hai Hans, dank voor je suggestie! een mooie andere invalshoek van ondersteuning van MKB. Kun je nog iets preciezer zijn in wat er in de handleiding (gids?) nodig zou zijn voor jou? En wellicht aangeven waarom informatie nu lastig te vinden is (verschillende vindplaatsen, diversiteit of complexiteit van informatie). Tot slot maak ik je ook graag even attent op de opschalingsgids van zorgvoorinnoveren.nl/opschalingsgids die in juni is verschenen. gr Karen van Ruiten

Hans Hagoort - 18 juli 2016 om 17:22

Beste Karin,

Bedankt voor je reactie.
We hebben in Nederland besloten om de patiënt de regie te geven over zijn eigen medische informatie. Vanuit de Patiëntenfederatie Nederland (voormalige NPCF) wordt dit op allerlei manieren gestimuleerd en is men vanuit diverse invalshoeken bezig. Zo is er onlangs het initiatief MedMij gelanceerd. Dit moet een keurmerk worden van medische applicaties in het domein van het de persoonlijke gezondheidsomgeving. (Waaraan ik overigens graag zou willen meebouwen).
Wanneer vanuit mijn positie als patiënt/mens hierna kijk hoop ik dat dit er ook voor zorgt dat ik toegang kan krijgen tot mijn volledige dossier en dien ik daarover zelf de regie te hebben (wie laat ik toe en wat voeg ik toe en wie heeft er uiteindelijk in mijn gegevens zitten kijken).
Nu zijn wij een heel nijver volkje en ontstaan er vanuit veel hoeken goed bedoelde initiatieven. Zo zijn er legio initiatieven het gebied van hartfalen, thuismonitoring, diabetisch zorg, geboorte/zwangerschap, huisartcontact, medicatie, etc.
Wat ik echter mis is een verbindende factor. Hoe komt het tot een samenwerking tussen deze initiatieven m.a.w. hoe worden deze initiatieven uiteindelijk compatibel en krijg ik als mens de beschikking over mijn complete gegevens. Waarbij ik zelf toegang kan krijgen en kan geven ook al ben ik in het buitenland op congres of vakantie.
Onmogelijk? Neen!!
Dit heeft zich ook al bewezen. Bijvoorbeeld het Sequoia project in Amerika. Dit is een onafhankelijke organisatie met vertegenwoordigers vanuit de industrie en de betrokken overheden waarbij de patiënt centraal wordt gesteld. Kernbegrippen zijn hier Veilig, uitwisselbaar en landelijk (Nationwide). Inmiddels zijn alle 50 staten, de helft van alle ziekenhuizen, 26.000 onafhankelijke medische initiatieven, 3.400 dyalische centra en 8.300 apotheken aangesloten. M.a.w. zij delen medische informatie t.b.v. inmiddels meer dan 100.000.000 patiënten.
Dit werkt omdat er duidelijkheid is over:
• Gemeenschappelijke regels: iedereen moet zijn wettelijke verplichtingen nakomen, dus zich te houden aan (gelijke) regels zodat er onderling vertrouwen ontstaat en daardoor elkaar de nodige informatie durf aan te leveren.
• Gezamenlijke regels zijn niet echter niet genoeg! Er moeten ook technische specificaties komen met een duidelijke implementatie beschrijving (technische infrastructuur, logging, authenticatie, autorisatie, validatie, etc.)
• Elke deelnemer dient bekend te zijn: om deel te nemen zal men een certificaat (soort van) krijgen waarin naast onderschrijving van gemeenschappelijke normen ook de rol en adres van de deelnemer bekend en openbaar is.
Dit moet ertoe leiden dat de patiënt vertrouwen krijgt en dat de industrie en de zorgprofessional duidelijkheid krijgen en dat deze initiatieven toekomst vast zijn en ook aansluiten bij internationale ontwikkelingen!
Wanneer er geen regie komt zal uiteindelijk er geen consistente massa ontstaan en blijft mijn patiënten dossier niet meer dan een deeloverzicht (wat overigens al wel in veel gevallen beter is dan mijn huidige toegang).
Nu nog geldt voor mij In het land der blinden is 1 oog koning!!
Groet, Hans Hagoort

Renske de Bruine - 15 juli 2016 om 11:42

Investeerders zijn pas geinteresseerd om in een product/innovatie te investeren wanneer er tractie wordt getoond. Logisch. Alvorens tractie te tonen, heb je een product nodig om te testen en resultaten te laten zien bij potentiele klanten.

Zorginstelling zien vaak het probleem wat de product/innovatie wil oplossen, maar om met de innovatie aan de slag is er innovatie budget om dit soort projecten op te starten. Die zijn vaak verspreid beschikbaar en/of helemaal niet.

Er worden gelden beschikbaar gesteld vanuit ZonMw en/of zorgverzekeraars echter valt je als ondernemer vaak bij buiten de boot. Het zal E-health projecten helpen wanneer bijvoorbeeld vanuit ZonMW/zorgverzekeraars meer subsidies verstrekt word aan projecten waar ondernemers achter scharen en niet alleen medici. (Uiteraard is het wel van belang dat patienten en/of medici een stakeholder zijn in dit soort trajecten.) De ondernemer is verantwoordelijk voor de verder opschaling van de innovatie. De patient/ zorgverleners voor de inhoud. Momenteel zie je veel mooie onderzoeksresultaten uit subsidies komen maar zie je weinig terug in de praktijk. Helpt de ondernemer, dan helpt de ondernemer de zorg een stukje vooruit!

Olchert Vels - 15 juli 2016 om 15:10

Inderdaad, complimenten voor initiatief om ons mogelijkheid te geven input te geven. Een eerste en zeer belangrijke stap voor een succesvolle samenwerking! ;-)

En eens met Renske de Bruine.
Investeerders/zorgverzekeraars wachten op tractie, zorginstellingen hebben niet de budgetten of de visie om budgetten vrij te maken om de innovatie te ontwikkelen en/of te implementeren.
Soort Catch22; er gebeurt vervolgens niks (gechargeerd).
Financiering is dus belangrijk om die opschalingsfase door te komen.

Tevens blijkt het erg moeilijk voor jonge innovatieve bedrijven om door te dringen tot de ‘board’ (besturen/directies) van zorginstellingen om ze bekend te maken of te overtuigen van de mogelijkheden. Laat staan om verschillende zorginstellingen op een lijn te krijgen om samen de krachten te bundelen en zo samen kosten en tijd te dragen.
Er is ons inziens daarom meer samenwerking nodig tussen verschillende stakeholders. We denken dat er een rol is weggelegd voor het ministerie van VWS om de verschillende stakeholders (per onderwerp) samen aan tafel te krijgen om behoeftes te inventariseren en zoveel mogelijk samen oplossingen te ontwikkelen.

Ook constateren we dat in de zorg nauwelijks wordt voortgebouwd op wat al bestaat en bewezen succesvol is.
Er wordt vaak gestart met al dan niet ambitieuze plannen zonder eerst om zich heen te kijken wat er allemaal al in de markt aanwezig is.
Het wiel wordt liever opnieuw uitgevonden om nieuws te genereren dan patiëntwaarde toe te voegen. Zelfs binnen zorginstellingen zijn verschillende afdelingen met hetzelfde bezig.
Dat is jammer omdat deze bedrijfsblindheid leidt tot verspilling van tijd en geld en gemiste kansen.
Als vanaf het begin meer gestuurd wordt op samenwerking zal een bredere toepasbaarheid, duurzaamheid en schaal van de innovatie ontstaan.

Tenslotte heeft VWS inzicht en overzicht van projecten die lopen of die opgestart gaan worden. Denk aan Health Deals e.d.
Het ministerie weet dus wat er speelt en waar eventueel behoefte aan is. Zij kunnen dus zorginnovatiepartijen koppelen waar deze van toegevoegde waarde zijn.

Dus samenvattend:
-(tijdelijke) financiering om te kunnen schalen, implementeren en waarde aantonen;
-hulp bij toegang tot tot de board van zorginstellingen en zorgnetwerken;
-stuur op bewezen innovaties die makkelijk door te vertalen zijn naar andere instellingen (geen gesloten netwerken!);
-denk in allianties van partijen (zorginstellingen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, zorginnovaties) met toegevoegde waarde die samen iets ontwikkelen en implementeren waar later ook andere partijen van kunnen profiteren.

Wij zijn er klaar voor!

Martine Rooth - 22 juli 2016 om 17:31

Ik sluit mij volledig aan bij Renske de Bruine. Mijn bedrijf zit in de lift en we maken een mooie groei door - dat betekent ook dat we kapitaalkrachtig genoeg moeten zijn om de juiste mensen te betrekken in het team. De ondernemer valt buiten de boot rondom financieringsvraagstukken op het gebied van eHealth. Behoefte aan financiering dus!

Chantal van Spaendonck - 22 juli 2016 om 18:05

Via 2 manier ondersteunen wij ondernemers en organisaties:
Middels het CrossCare project om innovaties (TRL 5-8) te ondersteunen in het ontwikkelen van innovaties met de gebruikers ervan. www.cic-westbrabant.nl en www.crosscare.eu
Middels het Huis van Morgen waarin we de behoefte van de toekomstige gebruikers ophalen, hen bekend maken met de nieuwe mogelijkheden die er al zijn en input teruggeven aan ondernemers en organisaties zodat zij hen dienstverlening en producten beter aan kunnen laten sluiten op de behoeftes www.huis-van-morgen.nl

VWS Programma Innovatie en Zorgvernieuwing - 28 juli 2016 om 09:54

Mooi dat je jullie mogelijkheden schetst Chantal. Is er op basis van jullie ervaring ook nog specifieke behoefte/wens voor het fast-track initiatief? gr Karen van Ruiten

Bart Luijten - 22 juli 2016 om 21:36

Kenmerkend aan e-health oplossingen is dat het vaak gebruik maakt van internet wat een breed toegankelijk en gratis medium betreft. Daartegenover staat dat dit vaak geen direct betalende klanten zijn waardoor er geen duidelijk eigendomsrecht is.
Hiermee is het ondanks een maatschappelijk voordeel, toch erg lastig om dit om te zetten in een levensvatbaar verdienmodel.
Het alternatief is om op zoek te gaan naar investerende partijen, maar deze zijn vaak niet belangeloos wat ten kosten gaat van de betrouwbaarheid.

Wil Philipsen - 11 augustus 2016 om 14:30

De discussie rondom ehealth opschaling spitst zich volgens mij toe op de gebundelde aandacht die geschonken zou moeten worden aan een beperkt aantal (potentieel) succesvolle producten. De uitdaging ligt er in om die oplossingen die vechten om de zogenaamde "Valley-of-Death" te overwinnen gericht te helpen.

Ten eerste: wat maakt een product succesvol?
- het lost een bestaand probleem op (medisch, sociaal) waarmee significante kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden
- het is (al dan niet) bewezen effectief en/of gevalideerd: het verhoogt kwaliteit, gezondheid, efficiëntie.
- klanten willen het gebruiken

Waar moet je als MKB-er dan vervolgens op letten?
- het past zo veel mogelijk in bestaande zorgprocessen en is eenvoudig te implementeren
- wetgeving hoeft niet aangepast te worden
- het past binnen de financieringsstructuur van de zorg (en is niet domein-overschrijdend), of je vindt een marktmodel dat vergoeding overbodig maakt.

En tenslotte:
- Je hebt een netwerk nodig dat achter jou innovatie gaat staan en daar aan blijft trekken.

Ik denk, en heb dat zelf met Obli ook ervaren, dat het middelste stuk het allerlastigste is. Voor de opschaling is structurele financiering nodig, vanuit zorgorganisaties en/of zorgverzekeraars. Het kost ons moeite en vooral heel veel tijd om op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste persoon aan tafel te komen. Ik denk dat MKB-ers geholpen zouden zijn met:
- gerichte kennis over financieringsaspecten en laagdrempelig deskundig advies
- gerichte hulp bij het verkrijgen van entree bij zorgverzekeraars. Aan tafel komen en snel duidelijkheid of het iets kan worden.
- de mogelijkheden om inzicht en begeleiding te krijgen bij het opstellen van een goede (maatschappelijke) businesscase.

Uiteindelijk kan de overheid een geweldig communicatiekanaal zijn, en die rol pakt ze ook. Ik zou blij zijn met gerichte aandacht voor zo'n 20 oplossingen die echt een doorbraak kunnen helpen realiseren. Allemaal de schouders eronder, dan moet dat lukken.

Anoniem - 12 september 2016 om 12:42

Hi there,

Ik heb voor RvO vele projecten beoordeeld voor subsidie en ze vervolgens begeleid voor de duur van het gesubsidieerde traject. Ook als zelfstandig consultant heb ik de ervaring dat projecten niet alleen op idealisme kunnen drijven maar bovenal ook financieel levensvatbaar moeten zijn. Natuurlijk, een financieel duwtje in de rug in de startfase is nuttig, maar de eigen broek kunnen ophouden is essentieel. Het MKB zou het meest gebaat zijn bij financiering van een haalbaarheidsonderzoek voor hun projecten, waarbij niet alleen de technische en organisatorische aspecten worden onderzocht maar vooral ook de financiële. De "key numericals" moeten de basis vormen voor het oprichten van een bedrijf, anders gaat er veel energie en geld zomaar verloren.

Rolf van de Pavert, Trustwood Partners
(RvO=Rijksdienst voor Ondernemingen, onderdeel MinEZ)

Rogier Koning - 22 november 2016 om 00:59

Ik ben als Chronisch Pijnpatiënt (clusterhoofdpijn) en programmeur/ontwerpen, bezig met de ontwikkeling van een simpele manier om je ziekteverloop te registreren.

Mijn oplossing is nu al als Beta versie te downloaden voor iPhone en Android en bied de mogelijkheid aan elke gebruiker uniek zijn eigen ziekteverloop bij te houden met een druk op de knop.

Ook is de app te gebruiken om administratieve taken van medisch personeel te verlichten doordat ze deze met de druk op een knop kunnen bijwerken.

Sonja Nijhuis - 25 november 2016 om 12:56

Zoals zo velen is financiering een must en is deze ondersteuning in de eerste fase vaak een probleem.

Zelf heb ik een applicatie ontwikkeld/ met eigen geld en nu meer dan 23.000 downloads. Vervolg is nu de ontwikkeling van een feedback systeem met sensor en dan spreken we van een andere orde van kapitaalbehoefte.

Onderbouwing met o.a DOT/DBC codes , wat levert het de zorg op, is een ingewikkelde materie, niet overal zijn codes en getallen voor te vinden terwijl we wel weten dat er gebruik gemaakt word van de zorg.

We weten dat er tussen de 500-800.000 mensen last hebben van een disfunctionele ademhaling maar er is geen DBC code voor. Dit maakt het erg lastig om alles inzichtelijk te maken.

Verder zien we dat elke partij/ investeerder zo zijn eigen opmaak voor Businessplan tegemoet ziet en ook daarin gaat veel tijd zitten als je niet ervaren genoeg bent.

Aanvragen van subsidie en al helemaal in Brussel ,is voor een leek bijna niet te doen.

Kortom er is nog behoorlijk wat werk te doen voor die partijen die aan de wieg staan mt hun innovatie.

Rogier Koning - 28 november 2016 om 16:24

@Sonja, het is inderdaad een hele klus om enige financiering ergens vandaan te krijgen. Ik heb me maar aangemeld bij het subsidieportaal van de overheid. Ik zie in Zorginnovatie.nl nog niet zoveel mogelijkheid van financiering.

Ik heb nog niet zoveel downloads als jouw werk maar het begint te lopen. Krijg gelukkig wel veel reacties overal vandaan en zelfs interesse van verschillende partijen. Hoop snel enkele partijen te hebben die me met naam willen ondersteunen in de verdere ontwikkeling van mijn concept.

Wel net een nieuwe versie online gezet (Android is al aanwezig, iPhone duurt altijd een paar dagen) met daarin extra functies.

Henning Wenker - 29 november 2016 om 09:05

Financiering te vinden blijft inderdaad een uitdaging. Vanuit Fast Track stellen we daarom in 2017 via de Seed capital regeling van RVO € 6 mln. beschikbaar als risicokapitaal voor fondsen die specifiek in eHealth MKB investeren. Meer informatie kunt u begin december vinden op
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/fast-track-ehealth/financiel…

Ook hebben we een eerste aanzet gedaan om de bestaande mogelijkheden voor eHealth financiering in kaart te brengen (wordt steeds verder aangevuld). Kijk voor een overzicht op
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/fast-track-ehealth/expertise…
en
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/ehealth-financiering/

Rogier Koning - 30 november 2016 om 09:33

Ik ben het helemaal eens met Maurice. Ik ben zelf al weken formulieren, websites, fora aan het invullen, berichten aan het sturen naar verschillende instanties die allemaal aangeven je verder te kunnen helpen, maar krijg eigenlijk van niemand een reactie en als ik er al eentje krijg is het in de trend van het bovenstaande bericht. Weer heel veel tekst en linkjes maar geen loket waar je terecht kan.

De minister heeft, heb ik op meerdrere plekken gelezen, geld opzij gezet voor eHealth en MKB, daar hoor ik dus bij. Hoe gaat die geldstroom nu in zijn gang en waar kunnen wij daar de vinger achter krijgen?

Ik heb nu een inlog voor het subsidieportaal aangevraagd. Misschien is dat de web om te bewandelen.

Maar inderdaad, ik ben nu meer bezig met schrijven, zoeken, lezen en mailen ipv aan het werk in mijn project.

Rogier Koning - 30 november 2016 om 09:55

Voorbeeld: Via de eerste link krijg ik weer 3 nieuwe linkjes te verwerken, waarvan eentje naar de kVk. Daarop aangekomen en gedrukt op subsidies, ga ik al snel weer verder naar deze website:
http://www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers

Vanaf die pagina tel ik zo weer 5 linkjes waar je naartoe moet voor verdere informatie..........

Rogier Koning - 30 november 2016 om 10:17

Ik zie bij je omschrijving Henning Wenker, dit staan: Kwartiermaker 'Fast Track' initiatief, Ministerie van VWS

Dat wil toch zeggen dat jij exact inzicht hebt in de hoed en de rand en ons dus perfect zou kunnen begeleiden naar een oplossing?

Sonja Nijhuis - 29 november 2016 om 13:11

@Henny, @Maurice heeft gelijk. De links sturen je weer in een woud van informatie en die tijd hebben we juist nodig om door te kunnen. Van Businessplan naar Businessplan omdat elke verstrekker weer een ander format heeft. De ondernemer is gebaad bij overzicht en concrete aanwijzingen en die hulp, die daadwerkelijk leidt tot het verkrijgen van gelden.

Bart Luijten - 30 november 2016 om 09:57

Ik ben het ook met Maurice eens.
Ik ben jaren geleden al gestopt met het aanvragen van subsidies. Dit met het idee dat ik deze energie ook gewoon kan stoppen in het verbeteren van de website. In dit geval ben ik zeker van progressie wat we in het andere geval maar af te wachten is.

Sonja Nijhuis - 30 november 2016 om 10:03

@Henny , zoals je ziet ligt er een groot probleem met het verkrijgen van funding en dat terwijl er genoeg schijnt te zijn. Hoe kunnen jullie dat zo inzichtelijk neerzetten of gaan ondersteunen zodat ook daadwerkelijk dit iets oplevert?

Sonja Nijhuis - 30 november 2016 om 10:21

Niet elke reactie komt door , kan dit?

Olchert Vels - 30 november 2016 om 10:30

ja klopt iets niet in de volgorde.
Ze staan er wel (hoger) maar dus niet chronologisch.
Erg onhandig...

Sonja Nijhuis - 30 november 2016 om 10:26

@Henny, als er wel gelden zijn, dan zou het toch fantastisch zijn dat we hier op een redelijk snelle manier aan zouden kunnen komen. Doel is toch werk gelegenheid creëren. Nu lijkt het doel wel , vele bureaus langsgaan om inzicht te krijgen hoe we de papieren rompslomp moet invullen!

Henning Wenker - 30 november 2016 om 10:59

Herkenbare signalen, er zijn inderdaad heel veel verschillende mogelijkheden en geen compact overzicht, dat heb ik ook niet. We nemen dit wel serieus en kijken hoe we via de website 'zorgvoorinnoveren' en beter overzicht kunnen bieden met directe links, zodat je niet steeds doorverwezen wordt. Maar het blijft lastig omdat er zo veel is...

Hierbij een 2de poging met (directere) links waar jullie hopelijk meer mee kunnen (omdat er dus geen compact overzicht of geld knopje is):

Op https://www.nationalefinancieringswijzer.nl/ krijg je maatwerkadvies, focus publieke financiering, maar ook privaat.

Op https://www.startupdelta.org/investors/ een overzicht (incl. filter) van diverse private investeerders, incl. recente investeringen, zodat je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.

Voor het 'directe' geld zouden jullie nog terecht kunnen bij (nog meer links, ik kan er niets aan doen...:-)):
https://qredits.nl/ (microfinanciering tot 2,5 ton)
http://www.samenwerkendekredietunies.nl/zoeken/ (kredietunies, leningen tot 5 ton)

Of toch eens bellen met de KvK financieringsdesk, daar werken financieringsadviseurs die er meer over weten: 0800-1014 (gratis)

Sonja Nijhuis - 30 november 2016 om 20:55

@Henning , zoals je ziet het maakt iets los. Dit is niet de eerste site/platform waar dit soort suggesties aan de hand worden gedaan maar waar de start upper eigenlijks niets mee kan. Jammer. Misschien toch kijken naar andere oplossingen en die aandragen.

Henning Wenker - 01 december 2016 om 10:11

Nogmaals, ik begrijp alle frustratie! Alleen loopt hier niemand rond met een cheque in zijn broekzak, dat mag simpelweg ook niet. Daar zijn regels en wetten voor, om fraude, cliëntelisme, corruptie etc. te voorkomen. Daar mag iedereen alles van vinden, en dat heeft zeker ook negatieve effecten, die voor mij heel herkenbaar zijn, maar dat is niet zomaar te veranderen.

VWS gaat ondernemers geen leningen geven. Daarvoor heb je o.a. RVO, banken, investeringsmaatschappijen, kredietunies of bijv. Qredits, die leningen tegen gunstige voorwaarden verstrekken.

Rogier Koning - 01 december 2016 om 12:41

Dus elke subsidie wordt altijd verstrekt door een ondernemer als ik je goed begrijp? Zij krijgen de subsidie om deze vervolgens aan ons "uit te keren"?

Rogier Koning - 01 december 2016 om 12:48

rente via Qredits:
Microcrediet: 9.75%
MKB-krediet: 8.75%
Hypothecair krediet: 7.75%

Daar heb ik twee opmerkingen over:

1. toen griekenland zijn rente zag stijgen van 4, 5, 6 8% werd men in Europa onrustig. Dat wordt onbetaalbaar. Waarom zouden deze tarievel wel betaalbaar zijn voor een prive persoon?

2. Met een huidige rente van bijna 0% nu bijna 10% vragen is een beetje.....misbruik van de macht maken!

Rogier Koning - 01 december 2016 om 12:39

Maurice Smit, Ik heb even connectie met je gemaakt via linkedin......en gedaan dat ik collega van je ben van VanenvoorNL

Zou mooi zijn als we elkaar via deze site ook kunnen contacten. Ik kan nu wel je profiel zien maar er is nergens een mogelijkheid even een pm te sturen of een mail.

Maar dat is misschien iets voor de webmaster van dit systeem.