U-forward health vouchers voor (digitale) zorgtechnologie

03 juni 2024

Prioritaire as 1 van het programma Kansen voor West III 2021-2027: 
Een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie:

Voor prioritaire as 1 van het programma Kansen voor West III 2021-2027: Een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie een bedrag van 200.000 euro bedoeld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 1.1 Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën, actielijn 1: Het vergroten van het aandeel innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten (valorisatie) die passen binnen het vigerende regionale beleid van de provincie Utrecht en actielijn 3: Het versnellen van de implementatie van innovaties van het regionale programmadeel die passen binnen het vigerende regionale beleid van de provincie en de stad Utrecht.

Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van maandag 10 juni 2024, vanaf 10.00 uur.

Inhoudelijke beschrijving openstelling

De regio Utrecht is een economisch sterke regio, die investeert in een betere toekomst voor haar inwoners. Utrecht heeft een sterk profiel op het gebied van toegepast onderzoek in gezondheid, duurzaamheid en digitalisering.  In de regionale economische agenda van Utrecht (REA) is het uitgangspunt dat regio Utrecht economisch sterk blijft, juist door aandacht te hebben voor gezond stedelijk leven voor iedereen.

De doelstelling van deze openstelling is de innovatie bij het MKB-bedrijf, werkzaam op (digitale) zorgtechnologie, in de provincie Utrecht te stimuleren. Door de inzet van de vouchers kan voor bedrijven in of gericht op (digitale) zorgtechnologie in de provincie Utrecht een grotere toegankelijkheid worden bewerkstelligd van de innovatie- en kennisinfrastructuur die de stap naar validatie en implementatie in de Utrechtse zorg verlagen.

Het betreft hier om 2 soorten vouchers namelijk:

 1. Een adviesvoucher: wordt door de vouchernemer ingezet als financiële ondersteuning voor de inzet van experts bij de doorontwikkeling van een arbeidsondersteunend innovatie-idee te toetsen. Bij voorkeur wordt er een lokale dienstverlener ingehuurd uit de provincie Utrecht.
 1. Een pilotvoucher: wordt door de vouchernemer ingezet, in samenwerking met tenminste een zorginstelling, als financiële ondersteuning voor de inzet van personeel en het gebruik van faciliteiten om een innovatie in de (zorg)praktijk te testen en valideren. Bij voorkeur wordt er samengewerkt met een lokale zorginstelling uit de provincie Utrecht.

 Hiervoor geldt:

 • Een subsidie voor een adviesvoucher bedraagt ten minste 3.000 euro (zegge drieduizend euro) en ten hoogste 6.000 euro (zegge zesduizend euro), zijnde maximaal 40% van de geaccepteerde begroting.

 • Een subsidie voor een pilotvoucher bedraagt ten minste 25.000 euro (zegge vijfentwintigduizend euro) en ten hoogste 40.000 euro (zegge veertigduizend euro), zijnde maximaal 40% van de geaccepteerde begroting.

 • Van het totale beschikbare subsidieplafond van 200.000 euro is er maximaal 60.000 euro voor adviesvouchers en maximaal 140.000 euro voor de samenwerkingsvouchers beschikbaar.
   
 • de aanvrager is een MKB-bedrijf die gevestigd is in de provincie Utrecht;
   
 • Een MKB-bedrijf kan maximaal eenmaal in aanmerking komen voor iedere voucher.
   

Voorwaarden

Op deze openstelling zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, die staan opgenomen in Annex 1 van de officiële publicatietekst.

Hier vindt u de officiele publicatietekst (volgt)

Aanvraagprocedure

Voor de vouchers geldt een getrapte aanvraagprocedure, waarbij eerst een intakegesprek en analyse plaatsvindt met ROM Utrecht Region om te toetsen of het projectidee past bij het innovatieprogramma U-Forward Health.ROM Utrecht Region kan een akkoord voor indiening afgeven, welke bij het indienen van de formele aanvraag bij Kansen voor West toegevoegd kan worden.

De afhandeling van aanvragen zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst (FCFS).

Vragenlijst openstelling (webportaal). Let op u kunt dit voorbeeld gebruiken ter voorbereiding. Deze vragen zullen later on line moeten worden ingevuld bij het digitaal indienen van de aanvraag! 
 

Hier treft u aan de verplichte formats van de begroting en het projectplan bij de aanvraag:

- adviesvouchers:

UForward Health adviesvouchers projectplan

- pilotvouchers:

UForward Health pilotvouchers projectplan

Format Projectbegroting U-Forward Health pilotvouchers

Vigerend beleid en fiches

De vouchers sluiten aan op ontwikkelingen rondom het U-Forward open innovatieplatform (zie: https://U-Forward.nl/) dat vanuit de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en ROM Utrecht Region wordt getrokken. Daarnaast sluit het aan op de U-Forward Health ontbijtsessies, die worden georganiseerd i.s.m. de Health Hub Utrecht om de verbinding tussen organisaties en bedrijven in de regionale zorg- en welzijnssector te stimuleren. Deze initiatieven hebben de gemeenschappelijke doelstelling om bij te dragen aan verbeterde verbinding tussen maatschappelijke uitdagingen en innovatief marktaanbod. Utrecht bouwt aan een sterker regionaal innovatienetwerk, faciliteert het verbinden van concrete vraag en aanbod en ondersteunt met de vouchers deze samenwerking.

regionale_economische_agenda_2020-2027
- Innovatieprogramma U-Forward Health
 

Contact steunpunt

Bent u geïnteresseerd, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met:

Bron:  Kansen voor West

Torentjes van muntgeld die steeds hoger worden