Subsidieregeling Hart voor duurzame zorg

08 maart 2019

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) hebben een subsidieoproep geplaatst dat zich richt op technologische innovaties voor vroege herkenning, preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg. Deze subsidieoproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten, waarbij de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd wordt en gestreefd wordt naar het  bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. Voor deze regeling is er een budget van € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld.

De regeling

De oproep staat open voor consortia van minimaal een kennisinstellingen, een zorginstelling en een bedrijf met als doel om te voorkomen dat er schade optreedt en/of een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart/vaatziekte en zo de zorgvraag te verminderen. Onderzoeksprojecten op het gebied van hart- en vaatziekten komen in aanmerking indien ze binnen een van de onderstaande thema’s vallen.

  •  Risicofactoren in kaart brengen en beïnvloeden.
  • Opsporen familieleden.
  • Vroeger opsporen van niet-acute hartziekten.
  • Signaleren en alarmeren bij acute hartziekten.
  • Monitoring en begeleiding op afstand.
  • Telemonitoring.
  • Revalidatie.

Voor elk thema geldt dat het onderzoeksproject aantoonbaar moet bijdragen aan de vermindering van de zorgvraag en/of aan de vervanging van de inzet van zorgpersoneel.

Het subsidiebedrag

De subsidie die per project aangevraagd kan worden is ten hoogste 80% van de totale projectkosten met een maximum van €800.000,-. Een harde eis is dat alle
consortiumpartners in cash of in kind bijdragen aan het onderzoeksproject.

Aanvraagperiode

Tot 9 april 2019 kunnen projectideeën ingediend worden, waarna er eind mei een advies vanuit de commissie volgt. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag is eind juli. De projecten worden beoordeeld op basis van kwaliteits- en relevantiecriteria.

Ook interessant