Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan

20 augustus 2018

In juli hebben het Kabinet, Brainport Eindhoven en de Provincie Noord Brabant de Brainport Nationale Agenda uitgebracht. Dit is een belangrijke mijlpaal binnen de Regio Deal die de partijen een half jaar geleden met elkaar zijn aangegaan. 


Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en Regio rondom de regionale opgave. Een publiek-private samenwerking waarin diverse partijen (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) hun krachten bundelen een impuls te geven aan e-health en zorgICT infra- en infostructuur in de regio.

Lees hier meer over de Regio Deals.

 

Knelpunten aanpakken en kansen benutten


De Brainport Nationale Agenda is een gezamenlijk document van Rijk en Regio en ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie. Enerzijds door samen te investeren in nieuwe technologieën en anderzijds door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.


Het Rijk en de Regio Brainport Eindhoven richten zich onder andere op 10 prioritaire acties. Deze acties zijn uitgezet langs de lijnen van 5 thema's (zie afbeelding hieronder). Coöperatie Slimmer Leven, partner van ZorgInnovatie.nl, heeft de acties op het gebied van Gezondheid & Vitaliteit uitgewerkt. Mede door de inspanningen van de Coöperatie, is het Ministerie van VWS intussen aangehaakt op deze Actieagenda. Dit biedt veel mogelijkheden voor een langdurige samenwerking tussen VWS en de regio om beleidsdoelen én regionale ambities gezamenlijk te realiseren. 

 

Meer informatie over de Brainport Nationale Agenda vind je hier.

 

Regio Deal Brainport Eindhoven


Via de Regio Deal wordt door Rijk en Regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Voor Gezondheid & Vitaliteit geldt dat er financiële ondersteuning komt voor de realisatie van een digitale zorginfrastructuur in de regio, getrokken door RZCC, Centrale24 en BRE. Deze partijen investeren samen een bedrag van 5 miljoen euro, het Rijk legt hier naar verwachting 2 miljoen euro bij. De komende tijd krijgt de concrete uitwerking van de acties in de Regio Deal verder vorm.