Microchips and Medication

Opschaling

Plaats een microchip in medicijnverpakkingen en op een eenvoudige wijze kan de therapietrouw van de patient nauwkeurig en objectief worden gevolgd. De microchip zit bijvoorbeeld in de hals van het potje en de chip meet precies wanneer (dag en tijd) een pil wordt genomen. De chip ziet de pillen die eruit worden genomen maar ook wanneer deze worden teruggestopt. Twee of meer pillen eruit nemen en weer eentje terug wordt exact geregistreerd. Zitten er temperatuurgevoelige medicijnen in, de chip registreert ook of het potje op de juiste temperatuur bewaard wordt. Het lezen van de informatie uit de chip is ook uiterst simpel en kan met iedere smartphone die in de beurt van het potje wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor een medicijnenblister of een spuitje waar de chip op wordt geplaatst. Op deze manier. kan worden geregistreerd wanneer de blister of het spuitje is gebruikt en of het spuitje al leeg is. Bij veel medicatie is ook de bewaartemperatuur uiterst belangrijk om te garanderen dat het medicijn nog effectief blijft werken. Is het goed bewaard gebleven, van productie tot aan het gebruik van het medicijn, het is eenvoudig te controleren met deze microchip. Bij het gebruik van het spuitje moet gecontroleerd worden of het medicijn al wel op de juiste gebruikstemperatuur is en ook dat geeft de chip aan. Verspilling kan worden tegengegaan wanneer de verpakking nog intact is en de chip aangeeft dat de bewaarcondities uitstekend waren. Vooral kan de chip ook dienen om de distributie van medicijnen te verbeteren, komt het goede medicijn bij de goede patiënt.

Place a microchip in medication packages and patient's therapy can be accurately and objectively monitored in a simple way. For example, the microchip sits in the neck of the medication bottle and the chip measures exactly when (day and time) a pill is taken. The chip detects the pills that are taken out but also detects if they are returned to the bottle. If two or more pills are taken out and one is returned this is exactly recorded. If there is temperature-sensitive medication inside, the chip also registers whether the bottle has been stored at the correct temperature. Reading the information from the chip is also extremely simple and can be done with any smartphone that is held near to the medication. The same goes for a medication blister or syringe which includes the chip. In this way it can be recorded when the blister or syringe is used and when the syringe has been emptied. With many medicines, the storage temperature is also extremely important to guarantee that the drug remains effective. Is it well preserved from production to the use of the drug, it is easy to check with this microchip. When using the syringe, it must be checked whether the drug is already the correct temperature for injecting and this is also indicated by the chip. Wastage can also be counteracted if the packaging is still intact and the chip indicates that the storage conditions were excellent. Above all, the chip improves the logistics involved in medication distribution and reduces counterfeiting opportunities, so that the right medicine comes to the right patient.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant