Het Luchtwegportaal

Opschaling

Het Luchtwegportaal is een web-based applicatie met internationaal gestandaardiseerde vragenlijsten, gemaakt voor kinderen met luchtwegklachten, allergische klachten en/of eczeem. Kinderen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en deelnemende centra op de poli komen met een van deze klachten, krijgen toegang via een persoonlijke login code.

Via het Luchtwegportaal krijgen ouders én behandelaars inzicht in de huidige klachten van het kind. Daarnaast kan ook aanvullend onderzoek wat op de poli is verricht worden bewaard en bekeken in Het Luchtwegportaal. Tenslotte kan het systeem de klachten opvolgen in de tijd: ouders en kinderen krijgen elke 3 maanden opnieuw een korte vragenlijst aangeboden.

Ouders en kinderen die de vragenlijsten invullen geven toestemming de gegevens te gebruiken voor onderzoek. Hierdoor krijgen we met de data van het Luchtwegportaal belangrijke inzichten in patiëntenpopulaties op regionaal en bovenregionaal niveau. Het Luchtwegportaal speelt zo een belangrijke rol in het epidemiologisch onderzoek binnen het speerpunt Child Health van het UMC Utrecht. Lang niet alle patiënten hebben behoefte aan academische zorg, maar er liggen wel belangrijke wetenschappelijke vraagstukken in deze populatie, die we nu kunnen gaan oplossen.

Dit innovatieve systeem kan door de grote hoeveelheid informatie over diverse patiënt populaties en mogelijkheden van screening en follow-up met behulp van doorontwikkeling ook relevant worden voor andere doelgroepen in de maatschappij.

Het Luchtwegportaal kan worden doorontwikkeld op verschillende gebieden om het systeem ook relevant te maken voor andere doelgroepen in de maatschappij.

1) Patiënten
Het Luchtwegportaal kan relevant worden voor een bredere populatie naast de tweede- en derdelijns zorg. Het systeem kan dienen als screeningstool voor allergische aandoeningen en luchtwegklachten. Zo kunnen ook (ouders van) kinderen met klachten buiten het ziekenhuis inzicht krijgen in hun gezondheid en bijvoorbeeld advies krijgen over wel of geen artsenbezoek of behandeling.

2) Behandelaars
Met uitbreiding van de inhoud van het systeem kunnen ook andere ziektebeelden dan luchtwegklachten en allergie die voor de behandelaar relevant zijn in kaart worden gebracht. In diverse zorginstellingen van de eerste, tweede en derde lijn kunnen patiënt populaties met het Luchtwegportaal worden vervolgd. Zo kan ook de kwaliteit van zorg worden vergeleken met andere instellingen.

3) Verzekeraars en farmaceutische industrie
Voor deze partijen kan deze innovatie interessant zijn omdat het Luchtwegportaal inzicht creëert in patiënt populaties, behandeleffecten kan monitoren en kwaliteit en diversiteit van zorginstellingen in kaart kan brengen.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Regio Utrecht