Digeketen-Innoleven

Ontwikkeling

- Missie
Nederland gezonder en slimmer maken met digitale informatieverstrekking die verbindt en versterkt.

Iedereen die dat wil kan dan beschikken over een eigen digitaal gezondheidsdossier waarmee je altijd en overal, je eigen vitaliteit kunt verbeteren. Het faciliteren van zelfmanagement over de eigen gezondheidszorg, dat mensen zo veranderen dat de gezondheidszorg effectiever, beter van kwaliteit en goedkoper wordt.

Visie
Gezondheid en vitaliteit worden beïnvloed door factoren die persoonsgebonden, omgevingsgericht zijn en uit de leefstijl voortkomen.
We kunnen daar zelf veel invloed op uitoefenen als we weten welke factoren er zijn en op welke wijze ze te beïnvloeden en of te gebruiken zijn. Samen met wat kan ik zelf doen, waarvoor heb ik anderen nodig en welke faciliteiten zijn ondersteunend, heb je voldoende informatie als basis om effectieve invloed uit te oefenen.

De essentie van invloed begint misschien wel bij het beschikken over informatie.
Omdat informatie over gezondheid veelal complex is, met veel gedifferentieerde gegevens en verschillende bronnen, zijn er heel wat factoren die invloed uit oefenen, naast dat ze zich steeds vernieuwt. Wij vinden dat informatie beschikbaar moet zijn met de volgende vereisten:
- overzichtelijk gepresenteerd
- gebaseerd op actualiteit en op werkelijk uitgevoerde praktijk
- gestructureerd naar de gestelde vraag, de te wensen doelen en bereikte effecten
- voldoende compleet zijn
- begrijpbaar
- verifieerbaar
- up to date zijn
- op zoveel mogelijk plaatsen tijdonafhankelijk beschikbaar
- gemakkelijk er wat mee te kunnen doen.

Doelstelling
De doelstellingen zijn in twee stappen te verdelen:
Doel 1 is de gezondheidsketen digitaal verbinden zodat iedere burger die dat wil een eigen gezondheidsdossier kan krijgen en gegevens automatisch vanuit de systemen van de zorgverleners in het dossier komen van de burger zonder dat daarvoor extra werk gedaan hoeft te worden.
Doel 2, tegelijkertijd ontstaat er een database waaruit iedereen kan zoeken, selecteren, toetsen van gezondheidsaanpakken en vandaaruit gemakkelijk zelfmanagement kan uitvoeren. Met de informatie en doelgroepen die zichtbaar worden vanuit de database, gaan we onderzoeken of dat de uitkomsten zoals we die in het 8 stappenmodel hebben vastgesteld, behaald worden zodat de efficiëntie van gezondheidszorg en de effectiviteit van de gezondheidsaanpakken sterk verbetert.
Het einddoel is een platformorganisatie, met voor iedereen een digitaal gezondheidsdossier, waarin iedereen die dat wil kan participeren, de exploitatie, doorontwikkeling en het kennisplatform gefinancierd wordt uit de bijdrages van de burgers zelf en andere klanten.

Oplossing

De keten slim verbonden en gedigitaliseerd
Met de Digeketen hebben we een methodiek of model ontwikkeld dat het complexe regieproces voor alle betrokkenen inzichtelijk maakt. De Digeketen ondersteunt iedere burger bij het managen van de eigen gezondheidsprocessen, het vormen van eigen netwerken, communicatie en afstemming met professionals en vele mogelijkheden van kennisverrijking en methodiekverbetering.

Digeketen maakt dit mogelijk door logisch modelleren van gegevens en een softwaretechniek waarmee het mogelijk is om gegevens gedifferentieerd te delen met derden en tegelijkertijd ook te werken met beeldschermen en meerdere formats per gebruiker.

De Digeketen is een adaptief digitaal ketenplatform. Met adaptief bedoelen we dat een complex systeem wat door onderlinge verbonden componenten de mogelijkheid biedt zich aan te passen zodat lerend vermogen verbeterd wordt. Het verbindt aanbieders van gezondheidsproducten en analyseert de effecten ervan. Het verbindt (door referenties) elektronische patiëntendossiers van o.a. huisartsen en ziekenhuizen aan persoonlijke dossiers.

Alle tijd en energie die professionals inzetten voor vastlegging, komt ook ter beschikking aan de klant. Dit levert tijd op en ICT-systemen bij de ketenpartijen worden versterkt doordat ze de meest essentiële gegevens met elkaar kunnen gebruiken.

Het effect
Hiermee realiseert Digeketen de basis voor een hoger vitaliteitniveau en lagere zorgkosten met een daling van wel 25%. Dit voordeel wordt bereikt door het veranderen van de ‘mindset’ van cliënten en professionele dienstverleners. De cliënt enerzijds zal gericht zijn op het verkrijgen van meer eigen regie en de professional anderzijds zal de cliënt bij het verkrijgen van eigen regie zoveel mogelijk ondersteunen. De professional zal steeds proberen om onnodige afhankelijkheden te voorkomen of te verminderen door duidelijk te communiceren. De Digeketen ondersteunt deze processen. In het maatschappelijk businessplan en casussen in de praktijk zijn de effecten uitgewerkt. In het kort kunnen we aangeven dat de besparing wordt gerealiseerd door:

A. Keuzemogelijkheden: maakt het voor mensen gemakkelijker een leefstijl te kiezen die aansluit bij zichzelf en die ook de gezondheid bevordert.
B. Overzicht houden en analyses: de effecten van een mogelijke aanpak zorgen ervoor, dat wanneer je als mens klachten krijgt of ziek wordt, je beter en meer overwogen keuzes maakt. Dit is een begin voor je goed en verantwoordelijk voelen. Het is een goede basis voor eigen regie, je sterk voelen en het bevordert je gezondheidsproces.
C. De Coachende professionals: Zij zijn ondersteunend in de keuzes voor jouw gezondheid, krijgen gemakkelijk zicht op de mogelijkheden van andere ondersteuners in samenhang met de eigen effecten van handelen bij bepaalde kwalen. Het coachend optreden zorgt ervoor dat de regie bij de klant blijft en wordt handelend optreden beter afgewogen op elkaars effecten bij de klant en verbetert de eigen diensten.
D. De communicatie: tussen de cliënt en sociale netwerken met professionals en tussen professionals onderling, komen overzichtelijk in beeld en verlopen beter en sneller. Op overheadkosten wordt bespaard en er wordt sneller ingespeeld op veranderingen en noodzakelijkheden bij gezondheidsprocessen.
E. Kennis en middelen die beschikbaar zijn, zoals E-Health producten en domotica, worden gemakkelijker gekozen en ingezet. Het vormen en beheren van netwerken samen met E-Health systemen bieden veiligheid en comfort voor mensen die een beperking hebben en in isolement dreigen te geraken. De afstemming op elkaar bevordert de effectiviteit ervan.
F. Participatie: neemt toe bij het gebruik van niet aan zorg gerelateerde diensten zoals sportclubs, maaltijddiensten, ontmoetmomenten en -plaatsen. Ze zorgen ervoor dat de patiënt consument blijft (i.p.v. ziek en afhankelijk) en dragen daardoor bij aan het rendement van mensen, ook dit verlaagt de zorgkosten.
G. Een lerende omgeving: deze ontstaat met heldere en op de praktijk gebaseerde informatie over de effecten van type behandelingen in relatie tot bepaalde kwalen, doelgroepen en geografische elementen. Er is een basis voor zelfleren voor iedereen in de keten zodat innovaties sneller en beter doorgevoerd worden.

Wat levert dit op?

Slim omgaan met informatie levert naast een betere gezondheid vele positieve effecten op. Twee hoofdpunten:
1. Bundelen van de gegevens van de gezondheidspraktijk in een informatie-managementdatabase. Levert op:
a. Efficiënter werken in de gezondheidszorg, 10% rendement
b. Effectievere gezondheidszorg, 17% rendement
c. Slimmere gezondheidszorg, 10% rendement
2. Iedere burger een eigen digitaal gezondheidsdossier met alle gegevens die automatisch geladen worden vanuit de (systemen) zorgverleners. De burger c.q. patiënt krijgt:
a. eigen regie over gegevens en gezondheid(zorg)
b. meer comfort en veiligheid en kan, als nodig samen met familie e.d., processen kiezen, afspreken en volgen.

Domotica
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland